NODOKĻU PIEMĒROŠANA LAUKSAIMNIECĪBĀ

Lai arī Latvijā arvien vairāk pieaug mazo un vidējo lauku saimniecību, zināmu šķērsli aizvien sagādā nepietiekama grāmatvedības uzskaite. Arī saimniecībām ir svarīgi sekot līdzi saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaitei, kontu apgrozījuma pārskatam, debitoru un kreditoru pārskatiem, likumdošanā noteiktās pievienotās vērtības nodokļa atskaitei un uzskaites reģistriem, kā arī citiem svarīgiem, ar grāmatvedību saistītiem jautājumiem. Lai sniegtu plašāku ieskatu par grāmatvedību lauksaimniecības nozarē, ikvienam ir iespēja piedalīties praktiskajā seminārā “Nodokļu piemērošana lauksaimniecībā”.

Semināra ietvaros par svarīgāko attiecībā uz nodokļiem lauksaimniecībā, tai skaitā aplūkosim iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūru, nodokļu aprēķināšanas un neņemšanas veidu. Tāpat tiks apskatīti jautājumi par Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, lauksaimniecības uzņēmumu atsavināšanu, proporcijas noteikšanu nekustamā īpašuma veidiem, sezonas laukstrādnieku ienākumiem, personas datu apstrādi, LAD informācijas sistēmu, darba attiecībām lauksaimniecībā un citi svarīgi jautājumi. Apskatīsim arī grozījumus likumos un vienkāršoto grāmatvedību lauksaimniecībā.

Semināra norises laiks: 8. martā, plkst. 10:00 – 13:00

E-SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ, videokonferences formātā.
DALĪBAS MAKSA – tikai EUR 99 + PVN / *Latvijas Grāmatvedības kluba biedriem – PAR BRĪVU!

Ja aizņemtības dēļ nevarat rezervēt semināra tiešsaistes laiku, būs iespēja to noskatīties arī ierakstā.

Visas apmācību programmas: registreties.lv/apmacibas vai http://seminari.lv/

Kursu vadītāja: Jadviga Neilande – sertificēta nodokļu konsultante, ilggadēja VID speciāliste ar lielu pieredzi.

Jadviga Neilande aktīvi iesaistījusies ne vien uzņēmumu konsultēšanā, bet ir arī izdevuma “Nodokļi un Komercija” redaktore un LR Saeimas budžeta un finanšu komisijas un LR Ekonomikas ministrijas Mikronodokļa likuma izstrādes darba grupas dalībniece.

Tas ļauj nemitīgi sekot līdzi visām nodokļu likumdošanas aktualitātēm, ka arī pārstāvēt uzņēmumu pozīcijas pārvaldībā. Iegūtās zināšanas grāmatvedības un finansista specialitātēs, kā arī zināšanu pilnveide kursos ļauj sniegt konsultācijas uzņēmumiem to grāmatvedības sakārtošanā, dodot padomus, kā optimizēt līdzekļus atbilstoši biznesa specifikai.

APMĀCĪBU SATURS:

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra.

Nodokļa maksātāji.

Nodokļa aprēķināšanas un ņemšanas veids. Kas ietur un maksā nodokli?

Ienākumi no individuālā uzņēmuma, arī no zemnieku vai zvejnieku saimniecības, ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts, un ienākumi no individuālā komersanta darbības.

Līdz kādam laikam nepaliek valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai

Grozījumi IIN likumā.  Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs.

Īpaši noteikumi ienākuma noteikšanai no lauksaimniecības uzņēmuma vai lauksaimniecības zemes atsavināšanas.

Lauksaimniecības uzņēmuma atsavināšana.

Kādos gadījumos ar IIN neapliek pārdotu lauksaimniecības zemi? Kādi jāievēro nosacījumi?

Proporcijas noteikšana nekustamā īpašuma veidiem.

Īpaši noteikumi sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanai.

Sezonas laukstrādnieku ienākums. Kas tie par darbiem?

Kas nav sezonas laukstrādnieku ienākums.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājs. Nosacījumi un ierobežojumi.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs. Uz kādiem lauku darbiem un veidiem tas attiecas? Uz ko tas neattiecas?

Sezonas darbinieku reģistrēšana lauksaimniecībā.

Personas datu apstrāde.

Darba devēja ziņojuma iesniegšana VID.

Kad maksā nodokļus vispārējā kārtībā?

IIN likme laukstrādnieku ienākumam.
Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai

LAD Informācijas sistēma.

Minimālais nodoklis dienā.

Nodokļa sadale pa budžetiem.

Ierobežojumi sezonas darbos.

Darba attiecības lauksaimniecībā.

Nodarbināšanas aizliegumi, ierobežojumi un atbildība bērniem un pusaudžiem.

Darba līguma noslēgšana uz noteiktu laiku.

Darba devēja pienākumi, kas izriet no darba līguma – atvaļinājumi, brīvdienas, piemaksas, kompensācijas utt.

Uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma termiņš

Pārbaudes noteikšana

Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku.

Noteikumi par darbiem, kuros atļauts nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem

Noteikumi par sezonas rakstura darbiem.

Darba samaksa personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem

Darba laiks personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem

Pārtraukumi darbā.

Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums

Ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanas kārtība.

Mācību atvaļinājums

Ja noslēgts uzņēmumu līgums.

Laukstrādnieks – nerezidents

Sociālā apdrošināšana lauksaimniecībā.

Darba ņēmējs – laukstrādnieks, ZS īpašnieks.

Pašnodarbinātais.

Sociāli apdrošināmās personas

Obligāti sociāli apdrošināmās personas atbilstoši to nodarbinātībai, vecumam, veselības stāvoklim un sociālās apdrošināšanas veidiem.

Kuras personas nav sociāli apdrošināmas un kurām nav jāmaksā VSAOI.

Sociālajai apdrošināšanai pakļauto personu un darba devēju reģistrācija.

Vai personu var pieņemt darbā ātrāk par darba veikšanu un kad to var reģistrēt VID?

Obligāto iemaksu objekts.

Kas netiek ietverts obligāto iemaksu objektā?

Obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai pašnodarbinātajiem.

Obligāto iemaksu apmēra noteikšana

Darba ienākumu un obligāto iemaksu apmēra precizēšana.

Minimālais obligāto iemaksu objekts, tā noteikšana un obligāto iemaksu veikšana.

Izņēmumi, kad nav jāmaksā minimālais nodoklis?

Iemaksu veikšanas kārtība un termiņi.

Ziņojums par obligātajām iemaksām

Darbinieku reģistrācija sezonas rakstura darbos.

 

Piemājas saimniecību ienākums un nodokļi.

Kad un kas var nemaksāt IIN?

Lauksaimnieciskā ražošana.
Lauku tūrisms.

Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi lauksaimniecībā.

No saimnieciskās darbības gūtā apliekamā ienākuma noteikšana

Pašpatēriņš.

Kad var nereģistrēt saimniecisko darbību?

Valsts atbalsta lauksaimniecībai. Kā to uzrādīt ieņēmumu un izdevumu žurnālā?

Saņemtais avanss. Kā to uzrādīt grāmatvedībā?

Īpaši noteikumi saimnieciskās darbības ienākuma noteikšanai maksātājiem, kas kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā.

Vienkāršā grāmatvedība. Lauksaimniecības ienākuma uzrādīšana deklarācijā.

Stihisku nelaimju rezultātā un citādā piespiedu kārtā ciestie saimnieciskās darbības zaudējumi.

Īpaši noteikumi taksācijas gadā norakstāmā pamatlīdzekļu nolietojuma un atsevišķu saimnieciskās darbības izdevumu veidu noteikšanai.

Transporta izmantošana lauksaimniecībā.

Lauksaimniecības ēkas.

Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām.

IIN ieskaitīšana budžetā.

Pārskata iesniegšana VID.

Kad IIN nav jāietur no lauksaimniecības preču iegādes?

Kas jāiesniedz pie gada ienākuma deklarācijas, ja pārdod lauksaimniecības zemi?

 

Kad nav jālieto kases aparāts?
Kvīts izsniegšana par precēm.

Kad var kvīti neizsniegt?

Biļešu noformēšana par pasākumiem, inventāra nomu?

Vai var produktus pārdot mājās?
Preču piegāde pircējam uz mājām.

Kad jāreģistrē struktūrvienība?
Pavadzīmju noformēšana.

Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību

Kādi dokumenti nepieciešami tirgos, tirdziņos, gada tirgos, izbraukuma tirdzniecībā?

Ko drīkst pārdot nereģistrētas personas?

Krājumu uzskaite vienkāršajā grāmatvedībā.

Krājumu uzskaite divkāršajā grāmatvedībā.

PVN graudu pārdošana.

 

Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos semināram, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu