METODISKIE MATERIĀLI GRĀMATVEDĪBAI

Metodiskie materiāli grāmatvežiem ir nepieciešamība katrā organizācijā, it īpaši ņemot vērā to, ka daži no tiem, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, ir obligāti. Turklāt jārēķinās arī ar to, ka likumdošana nemitīgi mainās – katru dienu kāds likums tiek grozīts, kāds apstiprināts, bet vēl kāds cits zaudē spēku. Šādas izmaiņas nenoliedzami uzliek lielu slogu ne tikai darba devējiem, bet arī grāmatvežiem, kuriem svarīgi pārzināt katru likuma niansi, lai spētu parūpēties par to, lai uzņēmuma grāmatvedība un līdz ar to arī darbība atbilstu jaunākajām likumdošanas normām.

Apzinoties, cik tas ir atbildīgs darbs un, lai atvieglotu grāmatvežu darbu, “Nodokļu likumdošanas izglītības centrs” sadarbībā ar “Neilandes nodokļu konsultācijām” ir sagatavojis dažādus, noderīgus metodiskos materiālus grāmatvežiem, kas palīdzēs organizēt uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti, vadoties pēc jaunākajām likumdošanas prasībām, normatīvo aktu regulējuma un vienotiem grāmatvedības noteikumiem. Tā ir iespēja pilnveidot zināšanas un iegūt vērā ņemamu atbalstu ikdienas darbu izpildei!

Metodiskie materiāli, ko  sagatavojis “Nodokļu likumdošanas izglītības centrs” sadarbībā ar “Neilandes nodokļu konsultācijām”, palīdzēs grāmatvežiem vienmēr būt informētiem par jaunākajām likumdošanas izmaiņām un to ieviešanas kārtību, nodrošinot, ka netiek pārkāptas normatīvu aktu prasības un uzņēmums ir savlaicīgi pielāgojies grozījumiem, izvairoties no iespējamajām sodu sankcijām vai nevēlamiem finansiāliem zaudējumiem.

Kā uzsver sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore un nodokļu eksperte Jadviga Neilande, metodiskie materiāli palīdzēs grāmatvežiem vienmēr būt savu uzdevumu augstumos gan aizpildot gada pārskatu, gan nodrošinot, ka uzņēmuma saimnieciskā darbība atbilst visām likuma normām, gan apgūstot izmaiņas likumdošanā.

METODISKIE MATERIĀLI GRĀMATVEDĪBAI:

» Metodiskie materiāli grāmatvežiem “Grāmatvedības organizācijas dokumenti, 2024. gads” Metodiskajos materiālos ietilpst svarīgākā informācija ikvienam grāmatvedim, tai skaitā par inventarizācijas kārtību, avansa norēķiniem un darbinieku izdevumiem, par transportlīdzekļu izmantošanu saimnieciskās darbības nodrošināšanai, par dokumentu apgrozības shēmu. Dokumenti ietver aktualitātes par grāmatvedības reģistru, to, kā veidot gada pārskatu, arhīvu un lietvedības dokumentēšanu un glabāšanu. Materiālos ir apkopota informācija par kontu plānu un kodu simbolu lietojumu aprakstu. Tāpat dokumenti iekļauj informāciju par pašizmaksu, attaisnojumiem dokumentiem, grāmatvedības kontroli, datu apstrādi, grāmatvedības politiku, darba līgumiem, algas aprēķiniem, kā arī vispārīgas ziņas par uzņēmumu.

» SKATĪT MATERIĀLU SATURU

Metodisko materiālu “Grāmatvedības organizācijas dokumenti, 2024. gads” cena tikai līdz š.g. 30. jūnijam – EUR 280 + PVN (standarta cena – EUR 420 + PVN).

» IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA: NILLTPFN IKS grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem un revidentiem. Nolikumi un dokumentu paraugi. Metodiskie materiāli palīdzēs iepazīties ar NILLN likuma izpildes prasībām, uzzināt visu svarīgāko par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, kā arī par fizisko personu datu apstrādes politiku, kā iegūt vērtīgas zināšanas un prasmes darbam ar NILLN likumu. Materiāli veidoti tā, lai ikviens labāk izprastu AML (Anti-Money Laundering) sistēmas darbības principus, to, kādi dokumenti nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei, kā arī NILLTPFN likuma prasību sekmīgai nodrošināšanai.

» SKATĪT MATERIĀLU SATURU

Metodisko materiālu “NILLTPFN IKS uzņēmumiem, to grāmatvežiem, nodokļu konsultantiem un revidentiem. Nolikumi un dokumentu paraugi” cena tikai līdz š.g. 30. jūnijam – EUR 220 + PVN (standarta cena – EUR 340 + PVN). Cenā iekļauts materiālu izmaiņu un papildinājumu abonements 12 mēnešiem.

» SANKCIJU RISKA PĀRVALDĪŠANAS IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA.  Metodiskajos materiālos ietilpst svarīgākā informācija par sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu, tai skaitā par reģistrāciju FID goAML, sankciju riska novērtējumu, iekšējās kontroles sistēmas politiku un procedūrām, darbinieku uzdevumiem un tiesībām, ziņošanu FID, atbildīgās personas novērtēšanas politiku, darbinieku apmācību, tiesībām, pienākumiem un atbildību, kā arī šajā materiālā ietilpst vairāki svarīgi pielikumi.

» SKATĪT MATERIĀLU SATURU

Metodisko materiālu “Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma” cena tikai līdz š.g. 30. jūnijam – EUR 180 + PVN (standarta cena – EUR 280 + PVN). Cenā iekļauts materiālu izmaiņu un papildinājumu abonements 12 mēnešiem.

» Nolikums par personas datu apstrādi grāmatvedības dokumentos un grāmatvedības datu uzglabāšanā. Metodiskajos materiālos apkopots svarīgais par personas datu apstrādi grāmatvedības dokumentos un datu uzglabāšanu, kas jāzina ikvienam grāmatvedim. Metodiskajos materiālos ietilpst informācija par personas datu apstrādi, grāmatvedības dokumentu uzglabāšanu un iznīcināšanu, grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošību. Iekļauti arī vairāki grāmatvežiem būtiski pielikumi, tai skaitā par darbinieku un jebkuras fiziskas personas piekrišanu datu apstrādei, atrunu interneta vietnē, mājas lapā, datu aizsardzība līgumos, darba līgums, koplīgums u.tml.

» SKATĪT MATERIĀLU SATURU

Metodisko materiālu “Nolikums par personas datu apstrādi grāmatvedības dokumentos un grāmatvedības datu uzglabāšanā” cena tikai līdz š.g. 30. jūnijam – EUR 150 + PVN (standarta cena – EUR 220 + PVN). Cenā iekļauts materiālu izmaiņu un papildinājumu abonements 12 mēnešiem.

» Elektronisko dokumentu un reģistru uzskaite un aprite grāmatvedībā un saimnieciskajā darbībā. Metodiskajos materiālos ietilpst aktuālākā, nozīmīgākā informācija par grāmatvedības reģistriem, programmu un attaisnojuma dokumentiem. Tāpat metodiskajos materiālos iekļauta informācija par elektroniskajiem dokumentiem un to noteikumiem, rēķiniem, nodokļu pārskatiem un aprēķiniem, dokumentu arhivēšanu, grāmatvedības datorprogrammām, avansa norēķiniem, kases aparātiem, PVN rēķiniem, kvītīm u.tml.

» SKATĪT MATERIĀLU SATURU

Metodisko materiālu “Elektronisko dokumentu un reģistru uzskaite un aprite grāmatvedībā un saimnieciskajā darbībā” cena tikai līdz š.g. 30. jūnijam – EUR 150 + PVN (standarta cena – EUR 220 + PVN). Cenā iekļauts materiālu izmaiņu un papildinājumu abonements 12 mēnešiem.

» DARBINIEKU KOMPENSĀCIJAS UN AVANSA NORĒĶINI (uzņēmumiem, budžeta iestādēm, biedrībām). Metodiskie materiāli satur plašu un noderīgu informāciju par darbu ārpus darba devēja telpām, darba līgumu, darba inventāru, kompensācijām, zaudējumiem, apmaksājamo kompensāciju veidiem un atbildes uz cita veida jautājumiem saistībā ar kompensācijām. Tāpat metodiskajos materiālos iekļauta informācija par proporciju aprēķināšanu, nolietojuma aprēķināšanu un noteikšanu, darbinieka atskaitēm un attaisnojuma dokumentiem, kā arī darba kārtības noteikumiem, koplīgumiem un nodokļiem. Tāpat metodiskajos materiālos iekļauta svarīgākā informācija par grāmatojumiem, avansa norēķiniem un to kārtību, darba kārtības noteikumiem u.tml.

» SKATĪT MATERIĀLU SATURU

Metodisko materiālu “DARBINIEKU KOMPENSĀCIJAS UN AVANSA NORĒĶINI (uzņēmumiem, budžeta iestādēm, biedrībām)” cena tikai līdz š.g. 30. jūnijam – EUR 150 + PVN (standarta cena – EUR 220 + PVN). Cenā iekļauts materiālu izmaiņu un papildinājumu abonements 12 mēnešiem.

» Debitoru parādi grāmatvedībā un nodokļu piemērošana. Metodiskajos materiālos apkopota aktuālākā informācija par debitoru parādiem, inventarizāciju, debitoru un kreditoru salīdzināšanu, uzkrājumu izveidošanu, šaubīgo debitoru atzīšanu, bezcerīgo debitoru norakstīšanu, grāmatvedības politiku, debitoru uzskaites grāmatojumu, debitoru uzskaiti, avansiem un to norēķiniem, aizdevumiem, atlaidēm, PVN deklarāciju u.tml.

» SKATĪT MATERIĀLU SATURU

Metodisko materiālu “Debitoru parādi grāmatvedībā un nodokļu piemērošana” cena tikai līdz š.g. 30. jūnijam – EUR 150 + PVN (standarta cena – EUR 220 + PVN). Cenā iekļauts materiālu izmaiņu un papildinājumu abonements 12 mēnešiem.

 » Darba aizsardzības sistēma un dokumentācija.  Metodiskajos materiālos būs atrodama visa aktuālākā informācija par darba aizsardzības sistēmu, tai skaitā par aktiem saistībā ar nelaimes gadījumiem darbā, darba aizsardzības pasākumu plāni, darba aizsardzības prasības strādājot ar biroja tehniku, drošības instrukcijas darbam ar datoru, kopētāju u.tml. Tāpat metodiskajos materiālos apkopota informācija par darba vides pārbaudi un tajā esošo darba vides faktoru noteikšanu, kā arī dažādas instrukcijas gan saistībā ar pirmās palīdzības sniegšanu, gan ugunsdrošību. Tāpat apkopota informācija par vispārējās darba aizsardzības prasībām iestādes darbiniekiem.

» SKATĪT MATERIĀLU SATURU

Metodisko materiālu “Darba aizsardzības sistēma un dokumentācija” cena tikai līdz š.g. 30. jūnijam – EUR 120 + PVN (standarta cena – EUR 180 + PVN). Cenā iekļauts materiālu izmaiņu un papildinājumu abonements 12 mēnešiem.

» Preču pārdošana un pakalpojumu sniegšana internetā. Metodiskajos materiālos ietilpst svarīgākā un nozīmīgākā informācija par preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu internetā, tai skaitā viss par mājas lapas atvēršanu, reģistrēšanu, informācijas sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam, ārvalstu kontu reģistrēšanu, pasūtījuma izdarīšanu internetā u.tml. Tāpat materiālos iekļauta visa svarīgākā informācija par domēna vārdu un tā lietošanu, fizisko personu datu aizsardzību, reklāmas izvietošanu, cenas norādīšanu, pasūtījuma saņemšanu, reģistrēšanu un preces izsniegšanu. 

» SKATĪT MATERIĀLU SATURU

Metodisko materiālu “Preču pārdošana un pakalpojumu sniegšana internetā” cena tikai līdz š.g. 30. jūnijam – EUR 120 + PVN (standarta cena – EUR 180 + PVN). Cenā iekļauts materiālu izmaiņu un papildinājumu abonements 12 mēnešiem.

» Inventarizācijas instrukcija un pielikumi. Metodiskajos materiālos iekļauta svarīgākā informācija par inventarizāciju, tajā izmantojamajām metodēm, īpašie noteikumi attiecībā uz inventarizāciju, viss par inventarizācijas rezultātu dokumentēšanu un inventarizācijā atklāto starpību iegrāmatošanas kārtību. Tāpat metodiskajos materiālos apkopoti uzņēmuma īpašumā un lietojumā esošo objektu un līdzekļu inventarizācijas pamatnoteikumi, finanšu ieguldījumu un vērtspapīru inventarizācija, krājumu inventarizāciju, norēķinu inventarizāciju u.tml. Metodiskos materiālos iekļauts arī inventarizācijas noslēgums un rezultātu atspoguļošana. Tāpat pievienoti virkne grāmatvežiem noderīgu pielikumu.

» SKATĪT MATERIĀLU SATURU

Metodisko materiālu “Inventarizācijas instrukcija un pielikumi” cena tikai līdz š.g. 30. jūnijam – EUR 120 + PVN (standarta cena – EUR 180 + PVN). Cenā iekļauts materiālu izmaiņu un papildinājumu abonements 12 mēnešiem.

» Transfertcenu politika. Metodiskajos materiālos ietilpst grāmatvežiem svarīgākā informācija par tiesību aktu piemērošanu, tai skaitā aplūkots Komerclikums, kā arī likums “Par nodokļiem un nodevām”. Tāpat uzzināsiet visu nepieciešamo par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, tai skaitā par tālākpārdošanas cenu metodi, zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem, nodokļiem un aizdevumiem. Materiāls ietver aktualitātes par Pievienotās vērtības nodokli, kā arī par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Īpaša uzmanība pievērsta transfertcenu pētījumam, kas atklās visu, kas jāzina par transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu un citu noderīgu informāciju.

» SKATĪT MATERIĀLU SATURU

Metodisko materiālu “Transfertcenu politika” cena tikai līdz š.g. 30. jūnijam – EUR 280 + PVN (standarta cena – EUR 420 + PVN). Cenā iekļauts materiālu izmaiņu un papildinājumu abonements 12 mēnešiem.

Metodiskie materiāli palīdzēs grāmatvežiem saņemt svarīgāko informāciju saistībā ar jaunumiem likumdošanā un būt pārliecinātiem par normatīvo aktu prasību ieviešanas kārtību. Tā būs iespēja grāmatvežiem efektivizēt procesus un resursus, uzlabot un pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kā arī iegūt noderīgu atbalstu ikdienas darbam ar grāmatvedību. Pateicoties šiem materiāliem, grāmatveži vienmēr būs informēti par svarīgākajām izmaiņām un pārliecināti par savām profesionālajām prasmēm.

 

“Nodokļu likumdošanas izglītības centrs” & Neilandes nodokļu konsultācijas
Tālrunis: 29948182
E-pasts: [email protected]

Lai pieteiktos metodiskajiem materiāliem, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu